powrót

poufność danych

Wraz z tekstami do tłumaczenia powierzają nam Państwo wrażliwe dane - by je chronić, wdrożyliśmy wewnętrzne procedury zachowania poufności.
Bezpieczeństwo Państwa informacji to dla nas bezwzględny priorytet. Bardzo o nie dbamy, stosując na różnych poziomach wewnętrzne regulacje uszczelniające przepływ danych (m.in. zabezpieczenia informatyczne, stały zespół, sprawdzeni wykonawcy, klauzule o zachowaniu poufności/NDA itp.). Państwa zaufanie jest dla nas ważne!


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dotyczy danych osób fizycznych

Niniejsza informacja dotyczy:

- danych osobowych, które Administrator zbiera i przetwarza,

- sposobów i celów przetwarzania takich danych,

- praw  osób  fizycznych związanych z przetwarzaniem takich danych przez Administratora.

Działając w ważnym interesie własnym, a także na podstawie prawa polskiego i UE, w celach związanych z prowadzeniem działalności, Administrator zbiera, wykorzystuje i przechowuje informacje identyfikujące osoby fizyczne („dane”, „dane osobowe”).

Niniejsza informacja dotyczy  wszelkich  form  wykorzystywania  danych osobowych  („przetwarzanie”)  przez Administratora w  odniesieniu  do  osób  fizycznych będących:

a)  klientami Administratora, w tym potencjalnymi klientami, czyli osobami zainteresowanymi informacjami na temat oferty Administratora,

b)  innymi osobami, których dane Administrator przetwarza w związku ze współpracą z klientami

(dalej: „Klienci”, „Państwo”).

1. Administrator danych osobowych

Dane Administratora Państwa danych osobowych:

Agata Sadza i Robert Stańczyk, działający jako wspólnicy spółki cywilnej Translateria Agata Sadza Robert Stańczyk spółka cywilna, NIP 7272794934, adres siedziby: ul. Gimnastyczna 126, 94-128 Łódź,

wykonujący działalność pod adresem biura tłumaczeń Translateria: ul. Gimnastyczna 126, 94-128 Łódź.

Kontakt e-mail z Administratorem: info@translateria.pl

Kontakt korespondencyjny: Biuro tłumaczeń Translateria, ul. Gimnastyczna 126, 94-128 Łódź.

2. Zakres, cel i podstawa przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania

2.1 Dane osobowe Klienta:

- imię i nazwisko oraz adres Klienta (niezbędne do wykonania usługi),

- inne dane (np. numer telefonu, adres e-mail, dane korespondencyjne) jednoznacznie identyfikujące Klienta.

Cel przetwarzania

Zakres przetwarzania

Podstawa przetwarzania

prowadzenie działalności gospodarczej

dokumentowanie umów, wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, przechowywanie danych, powierzanie danych osobom i podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne i inne związane z prowadzeniem działalności

przepisy prawa polskiego i UE dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatków, ważny interes Tłumacza

kontakt z Klientami,przekazanie przetłumaczonych i/lub powierzonych Administratorowi dokumentów (w tym: przesłanie ich na życzenie Klienta pocztą lub kurierem lub w inny sposób ustalony z Klientem), ochrona poufności dokumentów i danych w nich zawartych poprzez weryfikację tożsamości osoby je odbierającej (zapobieżenie przekazania ich osobie nieuprawnionej)

przechowywanie i powierzanie danych innym osobom i ewentualnie podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie itp.

realizacja ważnych interesów Administratora, realizacja umowy z Klientem

umożliwienie Administratorowi ewentualnego dochodzenia roszczeń

przechowywanie

realizacja ważnych interesów Administratora


   2.2 Inne dane osobowe powierzone Administratorowi

- różnego rodzaju dane osobowe powierzone Administratorowi przez Klienta, na przykład dane zawarte w dokumentach przekazanych Administratorowi do wyceny usługi/tłumaczenia/edycji lub dane osoby odbierającej przetłumaczone i/lub powierzone Administratorowi dokumenty w imieniu Klienta (Klient powierzający Administratorowi dane ponosi odpowiedzialność za posiadanie stosownych uprawnień do ich przetwarzania i powierzenia Administratorowi, który działa w tym przypadku jako podmiot przetwarzający).

Cel przetwarzania

Zakres przetwarzania

Podstawa przetwarzania

realizacja zlecenia lub umowy z Klientem powierzającym dane

tłumaczenie lub edycja (w tym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania), ewentualnie powierzenie danych do tłumaczenia lub edycji innemu podmiotowi przetwarzającemu, itp.

Umowa z klientem lub zlecenie z organu administracji publicznej (Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego).

wykonywanie zamówień dotyczących tłumaczeń poświadczonych

powierzenie (udostępnienie) dokumentów tłumaczom przysięgłym wykonującym tłumaczenia poświadczone, w celu umożliwienia im wykonania tłumaczenia na podstawie oryginalnego dokumentu

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2015.487 z późn. zmianami)

ułatwienie Klientom regularnego/ponownego korzystania z usług Administratora i zapewnienie jakości świadczonych usług (np. umożliwienie wydania Klientowi odpisu tłumaczenia w późniejszym terminie, zachowanie spójności terminologicznej)

przechowywanie

realizacja ważnych interesów Administratora

umożliwienie Administratorowi ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji

przechowywanie

realizacja ważnych interesów Administratora

odbiór dokumentów, tj. przekazanie wskazanej osobie upoważnionej przez Klienta przetłumaczonych i/lub powierzonych Administratorowi dokumentów (w tym: przesłanie ich na życzenie Klienta pocztą lub kurierem lub w inny sposób ustalony z Klientem), ochrona poufności dokumentów i danych w nich zawartych poprzez weryfikację tożsamości osoby je odbierającej (zapobieżenie przekazania ich osobie nieuprawnionej)

przechowywanie i powierzanie danych innym osobom i ewentualnie podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie itp.

realizacja ważnych interesów Administratora, realizacja umowy z Klientem

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

W odniesieniu do wszystkich wymienionych zakresów danych, a także celów i zakresów przetwarzania, Administrator przechowuje dane przez maksymalnie 10 lat, chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

Dane powierzone Administratorowi zawarte w dokumentach (zarówno w tłumaczeniach, jak i w dokumentach powierzonych Administratorowi, np. dokumentach do tłumaczenia): w przypadku nieodebrania dokumentów, będą one przechowywane przez okres jednego roku od dnia wykonania zlecenia, a po upływie tego czasu mogą zostać trwale usunięte i niszczone. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy Administrator, mimo podjętych prób, nie ma możliwości skontaktowania się powierzającym dane Klientem (Klient nie reaguje na próby nawiązania kontaktu e-mailowego bądź telefonicznego bądź odmówił podania danych do kontaktu) albo gdy pomimo trzykrotnego ustalenia terminu odbioru dokumentów Klient nie odbiera ich i nie wykazuje inicjatywy/zainteresowania odbiorem. Powyższe pozostaje bez wpływu na prawo Administratora do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z dochodzeniem zapłaty za wykonanie zlecenia lub umowy.

3. Pozostałe informacje

Administrator nie przekazuje powierzonych mu danych nieuprawnionym podmiotom trzecim, ani do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Wyjątek stanowią organy, instytucje i urzędy do tego uprawnione oraz podmioty współpracujące z Administratorem, gdy wymaga tego ważny interes Administratora, w tym jego podwykonawcy lub pracownicy, których obowiązują przynajmniej te same zasady ochrony danych, co Administratora.

Administrator nie wykorzystuje powierzonych mu danych do profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Osoba, której dane są przechowywane, ma prawo cofnięcia udzielonej zgody (przy czym takie cofnięcie nie ma mocy wstecznej), a także żądania od Administratora:

- dostępu do danych jej dotyczących,

- sprostowania tych danych,

- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

oraz inne prawa wynikające z RODO.

Administrator ma obowiązek wykonać wspomniane żądania tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych, okoliczności.

Administrator odpowie na takie żądanie w ciągu 10 dni roboczych.

Osoba, której dane są przetwarzane lub przechowywane, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 


Oferta